Regulamin

REGULAMIN KONKURSU AB-QM DLA PROJEKTANTÓW INSTALACJI WODY LODOWEJ, C.O I C.W.U.


Pobierz Regulamin w formie PDF

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem Konkursu jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, kod pocztowy 05-825, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000018540, o kapitale zakładowym 31.922.100 PLN, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP: 586-00-05- 844.
  2. Konkurs trwa od 5 lutego do 30 września 2021 roku.
  3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Konkurs ma na celu promowanie produktów Organizatora, pozyskanie nowych Klientów i zainteresowanie ofertą Organizatora, a także wzrost sprzedaży produktów Organizatora.
  5. Zamierzeniem Organizatora nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym producentom wyrobów odpowiadających rodzajowo produktom objętym Konkursem (dalej zwanych Innymi Producentami). W szczególności, warunki udziału w Konkursie oraz zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od rozmiarów i liczby zamówień na produkty innych producentów realizowanych przez Uczestników Konkursu, zarówno w czasie jego trwania jak i po zakończeniu.

 2. UCZESTNICY KONKURSU
  1. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mających pełną zdolność do czynności prawnych, które w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej projektują instalacje wody lodowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej.
  2. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, firmy prowadzonej działalności gospodarczej, adresu pocztowego i województwa prowadzonej działalności, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru uprawnień projektowych są całkowicie dobrowolne, niemniej jednak jest to warunek konieczny, aby zostać Uczestnikiem tego Konkursu.
  3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, którzy zajmują się obsługą Konkursu oraz najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 3. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
  1. Osoba, spełniająca warunki opisane w pkt 2.1., może wziąć udział w Konkursie poprzez zgłoszenie projektu (projekt instalacji HVAC lub budowlany) uwzględniającego zawory równoważące AB-QM i/lub siłowniki cyfrowe NovoCon firmy Danfoss oraz zapisanie się do Newslettera Danfoss (punkt 3.5). Lista produktów objęta konkursem znajduje się w Załączniku nr 1. Zgłoszenia dokonujemy za pośrednictwem strony www.hvac-danfoss.pl, wypełniając poprawnie Formularz zgłoszenia oraz dołączając dokumentację: pierwszą stronę przygotowanego projektu oraz zestawienie materiałów wykorzystanych w projekcie (numery katalogowe i liczba sztuk produktów objętych Konkursem).
  2. Zgłoszenia projektu do konkursu można dokonać do dnia 30 września 2021 roku włącznie. Data wykonania zgłoszonego projektu musi zawierać się w przedziale od 1 stycznia do 30 września 2021 roku.
  3. Ponadto, osoba, która chce wziąć udział w Konkursie, deklaruje, że posiada zgodę Inwestora danej realizacji instalacji HVAC na zgłoszenie projektu do Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania, czy taka zgoda została faktycznie udzielona.
  4. Organizator jest uprawniony do weryfikacji autentyczności projektu, która nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania Formularza zgłoszenia. Jeśli Organizator będzie miał wątpliwości co do autentyczności projektu, a Uczestnik Konkursu nie przedstawi rzetelnych informacji, projekt ten zostanie wykluczony z udziału w Konkursie. Ponadto Zgłoszenia od osób, które w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej nie projektują instalacji wody lodowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej nie będą rozpatrywane jako zgłoszenia konkursowe (punkt 2.1). Organizator jest uprawniony do weryfikacji czy dana osoba posiada uprawnienia do projektowania. Weryfikacja nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia projektu. Uczestnik zostanie poproszony o podanie numeru uprawnień za pośrednictwem adresu e-mail (numeru dokumentu poświadczającego jego uprawnienia do projektowania) lub jeśli Organizator nadal będzie miał wątpliwości co do autentyczności, to zostanie on w dalszej kolejności zweryfikowany w Głównym Urzędzie Nadzoru. Ponadto, aby Organizator zaakceptował zgłoszenie projektu przez Uczestnika jako zgłoszenie konkursowe, niezbędne jest także zapisanie się do Newslettera Danfoss (punkt 3.5). Rejestracja projektu w Konkursie następuje dopiero po przeprowadzeniu weryfikacji autentyczności, potwierdzeniu numeru uprawnień projektowych oraz po zapisaniu się Uczestnika do Newslettera Danfoss. Po potwierdzeniu autentyczności projektu, numeru uprawnień projektowych oraz zapisania się Uczestnika do Newslettera Danfoss Organizator rejestruje projekt, jako projekt biorący udział w konkursie, a jako datę rejestracji bierze pod uwagę datę otrzymania Formularza zgłoszenia. Weryfikacja projektu, uprawnień projektowych i zapisu do Newslettera, a następnie jego rejestracja przez Organizatora następują w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania Formularza zgłoszenia. Uczestnicy zostaną poinformowani o uznaniu/odrzuceniu przez Organizatora zgłoszonego projektu jako projekt konkursowy za pośrednictwem informacji skierowanej na adres poczty elektronicznej e-mail podanym w Formularzu zgłoszenia przez Uczestnika podczas zgłaszania projektu.
  5. Ponadto, aby Organizator zaakceptował rejestrację jako zgłoszenie konkursowe, niezbędne jest także zapisanie się do Newslettera Danfoss. Newsletter Danfoss będzie na bieżąco informował Uczestnika, m.in. o aktywnościach związanych z Konkursem, nowościach związanych z produktami objętymi Konkursem, wsparciu projektowym Danfoss. Ma na celu aktualizację wiedzy oraz przekazywanie najistotniejszych informacji, które mogą wspomóc codzienną pracę Uczestników. Link do zapisania się do Newslettera Danfoss zostanie
   przesłany do Uczestnika za pośrednictwem informacji skierowanej na adres poczty elektronicznej e-mail podanym w Formularzu zgłoszenia przez Uczestnika podczas zgłaszania projektu. Należy wypełnić formularz rejestracyjny, następnie na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłany link, w który trzeba kliknąć i tym samym potwierdzić zapis do Newslettera. Jeżeli Uczestnik jest już zarejestrowany do Newslettera Danfoss, to nie musi robić tego ponownie.
  6. W przypadku zgłoszenia przez jednego Uczestnika kilku projektów, wskazanych do realizacji w tym samym obiekcie budowlanym, w Konkursie bierze udział tylko pierwszy zgłoszony projekt dotyczący danego obiektu budowlanego (po stwierdzeniu jego autentyczności). Decyduje data i czas zgłoszenia.
  7. W przypadku zgłoszenia przez kilku Uczestników projektów wskazanych do realizacji w tym samym obiekcie budowlanym, w Konkursie biorą udział wszystkie (po stwierdzeniu ich autentyczności), z tym że zakresy projektowanych instalacji w budynku nie mogą się pokrywać.
  8. W Konkursie nie będą uwzględniane osoby, które w Formularzu zgłoszenia podały nieprawdziwe lub niekompletne dane.
  9. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przejść na stronę www.hvac-danfoss.pl i zgłosić projekt do Konkursu. W tym celu należy w kliknąć w górnym menu w zakładkę Formularz zgłoszenia, a następnie wypełnić pola: imię, nazwisko, firma prowadzonej działaności gospodarczej, ulica, kod pocztowy, miasto, telefon, e-mail, nazwa projektu, nazwa firmy lub imię i nazwisko Inwestora, liczba zaworów AB-QM i/lub siłowników NovoCon w projekcie, opiekun handlowy Danfoss, opcjonalnie numer uprawnień projektowych. Dodatkowo w tymże formularzu należy załączyć: pierwszą stronę projektu oraz zestawienie produktów objętych konkursem (numery katalogowe zaworów AB-QM i/lub siłowników NovoCon oraz ich liczbę). Dodatkowo, w trakcie wypełniania formularza Uczestnik proszony jest o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz jego akceptację.
  10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne zapisanie danych osobowych,
   zmianę danych osobowych Uczestnika uniemożliwiającą zidentyfikowanie Uczestnika lub przyznanie mu Nagrody.
  11. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. ZASADY KONKURSU
  1. Aby wziąć udział w Konkursie należy zgłosić projekt instalacji HVAC lub budowlany uwzględniający zawory równoważące AB-QM i/lub siłowniki cyfrowe NovoCon oraz zapisać się do Newslettera Danfoss (punkt. 3.5). Zgłoszenia dokonujemy za pośrednictwem strony internetowej www.hvac-danfoss.pl i postępujemy zgodnie z punktem 3.9.
  2. Uczestnicy rywalizują w dwóch kategoriach konkursowych:
   • Kategoria nr 1 Liczba punktów – za produkty objęte Konkursem przyznawane będą punkty, które po zsumowaniu zadecydują o wygranej. Nagrody główne w tej kategorii wygrywa 5 osób, które zdobędzie największą liczbę punktów. Tabela z punktacją za produkty znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Organizator zliczy wszystkie punkty i przekaże informację Uczestnikowi do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia autentyczności projektu, weryfikacji uprawnień projektowych i zapisu do Newslettera. W ciągu trwania Konkursu Organizator przygotuje dla Uczestników dodatkowe aktywności, za które będzie można zdobyć dodatkowe punkty i tym samym zwiększyć swoją szansę na wygraną. O dodatkowych aktywnościach i punktacji Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem informacji skierowanej na adres poczty elektronicznej e-mail podanym w Formularzu zgłoszenia przez Uczestnika podczas zgłaszania projektu.
   • Kategoria nr 2 Liczba projektów – największa liczba zgłoszonych projektów. Projekty, które rywalizują w tej kategorii muszą zawierać co najmniej 50 sztuk urządzeń będących przedmiotem Konkursu każdy. W tej kategorii wygrywają 3 osoby, które zgłosiły największą liczbę projektów.
   • Decyduje liczba punktów bądź liczba projektów zebranych w związku z projektami zgłoszonymi przez Uczestnika do dnia 30 września 2021 roku (włącznie) pod warunkiem, że dany projekt następczo nie zostanie wykluczony z Konkursu w wyniku braku pozytywnej weryfikacji przez Organizatora.
  3. Na stronie internetowej www.hvac-danfoss.pl (zakładka Ranking) będą prowadzone rankingi zgodnie z kategoriami konkursowymi, czyli będzie widoczna liczba punktów oraz liczba przesłanych projektów. Nie będą widoczne natomiast dane osobowe umożliwiające identyfikację Uczestnika. Rankingi na stronie internetowej będą aktualizowane dwa razy na miesiąc.
  4. W sytuacji, gdy dwóch lub więcej Uczestników zdobędzie takie samo miejsce w którejś z kategorii, wówczas o zwycięstwie danego Uczestnika decydować będzie wcześniejszy termin zgłoszenia przez niego projektu.
  5. W przypadku, gdy Uczestnik zajmie premiowane nagrodą miejsce w dwóch kategoriach, wówczas otrzymuje jedną nagrodę – z Kategorii nr 1 Liczba punktów. Pozostała Nagroda z kategorii nr 2 Liczba projektów przypadnie wówczas kolejnej osobie w rankingu (o ile ta osoba również nie jest już zwycięzcą w innej kategorii).
  6. 50 Uczestników, którzy zgłoszą się do Konkursu jako pierwsi, otrzyma jednorazowo nagrodę gwarantowaną, po uprzedniej weryfikacji przez Organizatora: autentyczności projektów, uprawnień projektowych i zapisu do Newslettera, zgodnie z punktem 3.4. Nagroda nie zostanie przyznana Uczestnikowi, jeśli Organizator nie zaakceptuje zgłoszenia po uprzedniej weryfikacji.

 5. NAGRODY 
  1. Nagrodami dla Uczestników Konkursu są:
   • Nagroda gwarantowana: karta podarunkowa Decathlon o wartości 100 zł – nagroda gwarantowana przyznawana jest jednorazowo 50 Uczestnikom, którzy jako pierwsi dokonają zgłoszenia do konkursu (po uprzedniej weryfikacji przez Organizatora). Nagrody Gwarantowane zostaną wysłane do Uczestników w ciągu trzech tygodni od momentu weryfikacji – zgodnie z punktem 3.4.
   • Nagrody główne w Kategorii nr 1 Liczba punktów – 5 nagród głównych w tej kategorii. Uczestnik, który uplasuje się na nagradzanym miejscu będzie miał możliwość indywidualnego wyboru nagrody z listy przedstawionej przez Organizatora. Do każdego miejsca przyporządkowane są 3 nagrody do wyboru. Uczestnik wybiera jedną nagrodę, tę która mu najbardziej odpowiada. Miejsce, które zajmie uczestnik zależy od ilości zdobytych punktów. Lista nagród znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
   • Nagrody główne w Kategorii nr 2 Liczba projektów – 3 nagrody główne w tej kategorii.

    Uczestnik, który uplasuje się na nagradzanym miejscu będzie miał możliwość indywidualnego wyboru nagrody z listy przedstawionej przez Organizatora. Do każdego miejsca przyporządkowane są 3 nagrody do wyboru. Uczestnik wybiera jedną nagrodę, tę która mu najbardziej odpowiada. Miejsce, które zajmie uczestnik zależy od ilości zgłoszonych projektów. Lista nagród znajduje się w Załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.
  2.  Liczba nagród głównych wynosi:
   • 5 nagród głównych w Kategorii nr 1 Liczba punktów
   • 3 nagrody główne w Kategorii nr 2 Liczba projektów
  3. Nagrody główne zostaną wysłane do Uczestników w ciągu trzech tygodni od momentu zakończenia Konkursu. Organizator skontaktuje się drogą informacji skierowanej na adres poczty elektronicznej e-mail podanym w Formularzu zgłoszenia przez Uczestnika podczas zgłaszania projektu z nagrodzonym Uczestnikiem w celu przekazania informacji o nagrodzie oraz w celu ustalenia adresu wysyłki.
  4. Organizator dokona weryfikacji uczestników, którzy zdobyli Nagrody Główne i poinformuje tych Uczestników o wynikach Konkursu do dnia 15 października 2021 roku.
  5. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu za pośrednictwem informacji skierowanej na adres poczty elektronicznej e-mail podanym w Formularzu zgłoszenia przez Uczestnika podczas zgłaszania projektu. Przekazanie Nagród Zwycięzcom nastąpi w sposób uzgodniony indywidualnie po poinformowaniu ich o wynikach Konkursu.
  6. Uczestnik potwierdza odbiór Nagrody własnoręcznym podpisem na protokole odbioru Nagrody.
  7. Nagrody uzyskane w ramach Konkursu nie podlegają wymianie na gotówkę ani na żaden inny ekwiwalent.
  8. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
  9. Wartość nagród uwzględniona w Załącznikach 2 i 3 do niniejszego regulaminu może ulec zmianie (przedstawiamy wartość nagrody na dzień 14 stycznia 2021 r.). W związku z możliwością wyboru nagrody przez Uczestnika za zajęcie określonego miejsca, Organizator dokona zakupu nagrody dla zwycięzców po zakończeniu konkursu. Jeśli z przyczyn niezależnych od Organizatora nie będzie można zakupić nagrody zgodnej z Załącznikami nr 2 i 3 (np. niedostępność na rynku), wówczas zakupimy jej odpowiednik o takiej samej lub zbliżonej wartości.
  10. Do wartości każdej nagrody głównej jest dodawana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody. Nagroda pieniężna jest zatrzymywana przez Organizatora i przekazywana do urzędy skarbowego tytułem zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Uczestnicy prowadzący działalność gospodarczą związaną z przedmiotem Konkursu wartość Nagrody muszą wliczyć do przychodu prowadzonej działalności w miesiącu otrzymania Nagrody.

 6. REKLAMACJE I ROSZCZENIA
  1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane przez cały czas trwania Konkursu drogą mailową na adres karolina_pleban@danfoss.com lub pisemnie poprzez wysłanie listem poleconym na adres Organizatora. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu Uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Konkursu.
  3. Reklamacje rozpatrywane są przez trzyosobową Komisję, w której skład wchodzą przedstawiciele Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 15 dni od terminu ich doręczenia Organizatorowi.
  4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.
  5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
  6. W przypadku, gdyby Nagroda, która została wysłana do Uczestnika, dotarła do Niego uszkodzona, to reklamację należy złożyć na podstawie protokołu uszkodzeń sporządzonego przez Uczestnika wraz z kurierem w momencie odbierania przesyłki z Nagrodą.

 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.hvac-danfoss.pl. Są to jedyne autoryzowane źródła informacji o Konkursie. Przy zgłaszaniu reklamacji należy powoływać się wyłącznie na informacje, podane w powyższy sposób. Za wszelkie inne źródła informacji o konkursie Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
  2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na
   pogorszenie warunków Uczestnictwa w Konkursie.
  4. O wszystkich zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani z 2-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony www.hvac-danfoss.pl lub poczty elektronicznej (informacji skierowanej na adres poczty elektronicznej e-mail podanym w Formularzu zgłoszenia przez Uczestnika podczas zgłaszania projektu).
  5. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody w odebraniu Nagrody, leżące po
   stronie Uczestnika.
  7. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo do odmowy przyznania Nagrody i przyznania jej innemu Uczestnikowi Konkursu lub podjęcie decyzji o nie przyznawaniu Nagrody w ogóle.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych bądź cudzych danych podczas rejestracji jako Uczestnika Konkursu.
  9. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Danfoss Poland sp. z o.o., z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Chrzanowskiej 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
  10. Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie). W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe tj. imię, nazwisko, firma prowadzonej działalności gospodarczej, adres e-mail, województwo przetwarzane będą zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a, b, c oraz f w celu realizacji Konkursu.

   Przez realizację Konkursu rozumie się:
   – Informowanie Uczestników o nagrodach;
   – Informacje dodatkowe dotyczące konkursu (poinformowanie o dodatkowych aktywnościach, o uznaniu/odrzuceniu projektu)
   – dostarczenie nagród do uczestników Konkursu,
   – rozpatrywanie reklamacji

   Dane wykorzystane podczas wysyłki nagród przechowywane będą przez 2 miesiące od zakończenia Konkursu.
   Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe czy kurierskie.
   Każdy z Państwa ma prawo do:
   • Dostępu do treści swoich danych,
   • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
   • przenoszenia danych,
   • wniesienia sprzeciwu,
   • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
   Z Inspektorem ochrony danych osobowych w Danfoss mogą się Państwo kontaktować pod
   adresem: gdpo@danfoss.com

  11. Informujemy, że zgoda na przesyłanie informacji drogą elektroniczną, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ma charakter dobrowolny, jednak niezbędna jest w celu podjęcia kontaktu ze strony Organizatora z Uczestnikiem Konkursu.
  12. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
  13. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Organizatora.


 

Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu

Produkty Danfoss objęte konkursem oraz liczba punktów przyznawanych za produkty.

Zawory równoważące AB-QM

 

Nr katalogowy Produkt – Zawór równoważący AB-QM Liczba punktów za jedną sztukę
003Z8200 AB-QM DN 15 LF with TP, Ext. 1
003Z8201 AB-QM DN 15 with TP, Ext. 1
003Z8202 AB-QM DN 15 HF with TP, Ext. 1
003Z8203 AB-QM DN 20 with TP, Ext. 1
003Z8204 AB-QM DN 20 HF with TP, Ext. 1
003Z8220 AB-QM DN 15 LF w/o TP, Ext. 1
003Z8221 AB-QM DN 15 w/o TP, Ext. 1
003Z8222 AB-QM DN 15 HF w/o TP, Ext. 1
003Z8223 AB-QM DN 20 w/o TP, Ext. 1
003Z8224 AB-QM DN 20 HF w/o TP, Ext. 1
003Z8300 AB-QM DN 15 LF with TP, Int. 1
003Z8301 AB-QM DN 15 with TP, Int. 1
003Z8302 AB-QM DN 15 HF with TP, Int. 1
003Z8303 AB-QM DN 20 with TP, Int. 1
003Z8304 AB-QM DN 20 HF with TP, Int. 1
003Z8320 AB-QM DN 15 LF w/o TP , Int. 1
003Z8321 AB-QM DN 15 w/o TP, Int. 1
003Z8322 AB-QM DN 15 HF w/o TP, Int. 1
003Z8323 AB-QM DN 20 w/o TP, Int. 1
003Z8324 AB-QM DN 20 HF w/o TP, Int. 1
003Z1251 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN10 LF 1
003Z1201 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN10 1
003Z1252 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN15 LF 1
003Z1202 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN15 1
003Z1222 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN15 HF 1
003Z1203 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN20 1
003Z1223 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN20 HF 1
003Z1204 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN25 1
003Z1224 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN25 HF 1
003Z1205 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN32 1
003Z1225 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN32 HF 1
003Z1211 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN10 + złączki pomiarowe 1
003Z1261 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN10 LF + złączki pomiarowe 1
003Z1212 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN15 + złączki pomiarowe 1
003Z1262 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN15 LF + złączki pomiarowe 1
003Z1213 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN20 + złączki pomiarowe 1
003Z1214 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN25 + złączki pomiarowe 1
003Z1215 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN32 + złączki pomiarowe 1
003Z0770 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN40 + złączki pomiarowe 3
003Z0771 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN50 + złączki pomiarowe 3
003Z0772 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN50 (kołnierz) 3
003Z0773 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN65 (kołnierz) 3
003Z0793 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN65 HF (kołnierz) 3
003Z0774 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN80 (kołnierz) 3
003Z0794 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN80 HF (kołnierz) 3
003Z0775 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN100 (kołnierz) 3
003Z0795 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN100 HF (kołnierz) 3
003Z0705 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN125 (kołnierz) 10
003Z0715 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN125 HF (kołnierz) 10
003Z0706 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN150 (kołnierz) 10
003Z0716 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN150 HF (kołnierz) 10
003Z0707 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN200 (kołnierz) 10
003Z0717 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN200 HF (kołnierz) 10
003Z0708 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN250 (kołnierz) 10
003Z0718 Wielofunkcyjny zawór AB-QM DN250 HF (kołnierz) 10

Siłowniki cyfrowe NovoCon

Nr katalogowy Produkt – siłownik cyfrowy NovoCon Liczba punktów za jedną sztukę
003Z8504 NovoCon S 3
003Z8540 NovoCon® M 5
003Z8560 NovoCon® L 5
003Z8561 NovoCon® L SU 5
003Z8562 NovoCon® L SD 5
003Z8563 NovoCon® XL 5
 

 Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu

Nagrody główne w Kategorii nr 1 Liczba punktów
5 nagród głównych – jedna nagroda do wyboru spośród trzech dostępnych za każde miejsce.

Miejsce 1 – jedna nagroda do wyboru spośród 3 poniższych:

 • Smartfon APPLE iPhone 12 256GB Czarny – 4949 zł brutto
 • Monitor LED 37,5 cala LG 38WK95C-W – 4999 zł brutto
 • Rower elektryczny SKYMASTER Raptor Czarny – 4997 zł brutto

Miejsce 2 – jedna nagroda do wyboru spośród 3 poniższych:

 • Ekspres ciśnieniowy do kway PHILIPS Series 5400 LatteGo EP5447/90 – 2999 zł brutto
 • Tablet SAMSUNG Galaxy Tab S7 WiFi Czarny SM, 128 GB – 2999 zł brutto
 • Zestaw Konsola Xbox Series X + Cyberpunk 2077 + pad (czarny). W opakowaniu 2 pady, kabel HDMI, gra – 2668 zł brutto

Miejsce 3 – jedna nagroda do wyboru spośród 3 poniższych:

 • Zestaw kina domowego SONY BDV-E6100 – 1789 zł brutto
 • Robot odkurzający IROBOT Roomba 976 – 1779 zł brutto
 • Kamera sportowa GOPRO HERO6 Black – 1897 zł brutto

Miejsce 4 – jedna nagroda do wyboru spośród 3 poniższych:

 • Zestaw startowy Danfoss Ally. W zestawie Bramka Danfoss Ally™ + 4 bezprzewodowe termostaty elektroniczne – 1 976,61 zł brutto
 • Czytnik do ebooka Pocketbook InkPad X (szary), 10,3 cala, 1872 x 1404 pikseli, 32 GB – 1999 zł brutto
 • Kamera cyfrowa Panasonic HC-V770 czarna – 1959 zł brutto

Miejsce 5 – jedna nagroda do wyboru spośród 3 poniższych:

 • Nawigacja TOMTOM GO Professional 6250 EU Lifetime Traffic – 1899 zł brutto
 • Zestaw startowy Danfoss Ally. W zestawie Bramka Danfoss Ally™ + 4 bezprzewodowe termostaty elektroniczne – 1 976,61 zł brutto.
 • Przejażdżka samochodem sportowym po torze wyścigowym – voucher podarunkowy – 2000 zł brutto.

 


 

Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu

Nagrody główne w Kategorii nr 2 Liczba projektów
3 nagrody główne – jedna nagroda do wyboru spośród trzech dostępnych za każde miejsce.

Miejsce 1 – jedna nagroda do wyboru spośród 3 poniższych:

 • APPLE iPad Air 10.9 (2020) 256GB Wi-Fi, gwiezdna szarość – 3999 zł brutto
 • Aparat cyfrowy SONY DSC-RX100M6 – 3897 zł brutto
 • Monitor SAMSUNG LH65BETHLGUXEN 65 UHD 4K – 3669 zł brutto

Miejsce 2 – jedna nagroda do wyboru spośród 3 poniższych:

 • Ekspres ciśnieniowy do kawy TQ503R01 SIEMENS EQ.500 Integral – 2499 zł brutto
 • Generator pary Laurastar Lift Plus Ultimate Black – 2499 zł brutto
 • Odkurzacz automatyczny Electrolux PI92-4STN – 2499 brutto

Miejsce 3 – jedna nagroda do wyboru spośród 3 poniższych:

 • Nawigacja samochodowa GARMIN dezl 780 LMT-D Europa – 1458 zł brutto
 • Zestaw startowy Danfoss Ally. W zestawie Bramka Danfoss Ally™ + 2 bezprzewodowe termostaty elektroniczne – 1 292,73 zł brutto
 • Mysz do projektowania 3D. SpaceMouse® Pro Wireless. Narzędzie CAD – 1451 zł brutto